Reklamácie

Reklamácie

 

Reklamácie tovaru zakúpeného na predajni

Pri reklamácií tovaru zakúpeného na predajni sa obráťte na našu prevádzku, v ktorej ste daný tovar zakúpili. Naši predavači sa Vám budú radi venovať a prípadné reklamácie sa budú snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti.

Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- neodborbým zaobchádzabím, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)    odovzdaním opraveného tovaru,
b)    výmenou tovaru,
c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Reklamácie tovaru zakúpeného na internete

  1. Ak máte v blízkosti našu pobočku v Solčanoch alebo v Topoľčanoch, prineste tovar k nám, ako by bol zakúpený priamo na predajni. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list, ktoré ste dostali s tovarom.
  2. Je možné, že servisné stredisko výrobcu je k Vám bližšie ako naša predajňa. Preto Vám odporúčame vyhľadať servisné stredisko najbližšie k Vám. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste. V prípade, že záručný list nie je k výrobku dodávaný alebo neobsahuje zoznam servisných stredísk, obráťte sa na nás, na vyššie uvedené reklamačné oddelenie. Poskytneme Vám adresu najbližšieho servisného strediska. K žiadosti, prosím uveďte aj číslo objednávky, ktoré nájdete na faktúre k tovaru.
  3. Pri odovzdaní výrobku do servisu nezabudnite priložiť originál záručného listu a kópiu faktúry.
  4. Ak servisné stredisko reklamáciu uzná za oprávnenú, závady budú bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný späť k Vám.

Ak Vám vznikne právo na zrušenie kúpnej zmluvy, obráťte sa so žiadosťou na nás. Oprávnenosť tejto žiadosti je potrebné doložiť vyjadrením servisného strediska a originálom kúpnej zmluvy.

 

Čo s nepotvrdeným záručným listom pri nákupe cez internet?

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru, pokladničný blok) a nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 7 pracovných dní.

  1. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov.
  2. Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme.

Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií  alebo 7 pracovných dní po kúpe):

  1. Záručný list si môžete nechať potvrdiť v predajni, kde ste zakúpili tovar. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list.
  2. Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu nižšie. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu. Adresa pre potvrdenie záručných listov výrobkov, ktoré boli kúpené cez webovú stránku inmat.sk

INMAT s.r.o.

Streďanská 1221/11, 95501 Topoľčany

 

Reklamačný poriadok

 

 Reklamačný poriadok spoločnosti  INMAT s.r.o.

 

Streďanská 1221/11, 95501 Topoľčany

 

vydaný s poukazom na ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení na informovanie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj o vykonávaní záručných opráv.

 

Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa postup spravuje podľa § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Upresnenie podmienok obsahuje nasledovný

 

Reklamačný poriadok

 

Čl. I Základné ustanovenia

 

1. Spoločnosť Jozef Hanuš - INMAT ( ďalej len „predávajúci“) je povinná vydať kupujúcemu pri predaji daňový doklad s presným typovým označením tovaru a cenou, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.

2. Predávajúci vystaví, potvrdí a odovzdá kupujúcemu záručný list s vyznačením záručnej doby, dátumom predaja, výrobného čísla, určené podmienky a rozsah záruky a tiež kontakty na autorizované servisné subjekty.

3. Ak sa pri kúpe tovaru predávajúci a kupujúci dohodnú, môže byť záručný list potvrdený do desiateho dňa od kúpy. Predávajúci v takom prípade umožní kupujúcemu, aby do 7 pracovných dní od kúpy v nevyhnutnej miere jednorazovo odskúšal jeho funkčnosť, ak to povaha veci pripúšťa. V prípade zistenia a uplatnenia závady kupujúcim sa predávajúci zaväzuje tovar vymeniť.

4. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla. V takom prípade však nemá kupujúci právo najmä na bezplatnú výmenu tovaru počas 7 pracovných dní a ani na žiadnu z možností upravených v čl. III ods. 2 tohto Reklamačného poriadku. Ďalšie práva kupujúceho na odstránenie závady, výmenu veci ako aj na odstúpenie od kúpnej zmluvy týmto nie sú dotknuté ( § 622 , § 623 a nasl. Občianskeho zákonníka).

5. Ak výrobca určil ako záručný list originál daňového dokladu (faktúru alebo pokladničný doklad), predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho pri kúpe tovaru.

6. Záručná doba je najmenej 24 mesiacov. Začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si kupujúci objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak kupujúci tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.

 

Čl. II Postup pri reklamácii

1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v originálnom neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúci upozorní už pri preberaní tovaru a túto skutočnosť zaznamená buď priamo s predávajúcim alebo s prepravcom. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru neprihliadne.

2. V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I ods. 3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru, je kupujúci povinný po zistení tovar vrátiť v originálnom obale s tým, že tovar nebude vykazovať znaky intenzívneho používania. Pri nedodržaní týchto podmienok predávajúci svoj záväzok na výmenu tovaru uvedený v čl. I ods. 3, veta posledná, nie je povinný splniť.

3. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:
mechanickým poškodením,
neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,
nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania

v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

Predávajúci tiež nezodpovedá za vady na spotrebnom materiále.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci oboznámi kupujúceho o vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii

1. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu v prevádzke, v ktorej nebol zakúpený tovar. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu na. Iné práva zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho.

2. V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I ods. 3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho do 7 pracovných dní od kúpy, pričom ak kupujúci dodržal podmienky uvedené v čl. I ods. 3 a čl. II ods. 2, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, a to tak, že podľa povahy veci a reklamácie predávajúci tento tovar buď skompletizuje, prípadne vymení za nový alebo odstúpi od kúpnej zmluvy a kupujúcemu vráti kúpnu cenu.

3. Ak však kupujúci nedodržal podmienky uvedené v čl. I ods. 3 a čl. II ods. 2 predávajúci postupuje ako pri reklamácii uplatnenej po uplynutí 7 pracovných dní a bude postupovať podľa ustanovení všeobecne záväzných predpisov upravujúcich uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci ( § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení ).

4. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

Náklady sa vyporiadajú na základe výsledku odborného posúdenia, zodpovednosť ponesie tá zozmluvných strán, ktorej tvrdenie sa nepreukázalo.

5. V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu originál daňového dokladu a záručného listu, alebo iným nespochybniteľným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, je predávajúci oprávnený posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby. V takom prípade po dohode s kupujúcim zabezpečí opravu tovaru na náklady kupujúceho.

6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie kúpnopredajnej zmluvy ak ide o vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, považuje sa spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná.

Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní tovaru.

6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

Čl. IV Osobitné ustanovenia

1. Pri reklamácii počítačov predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu a poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom subjekte. Kupujúcim sa odporúča pred reklamáciou zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory) z pevného disku.

2. Kotlová elektronika, termočlánky, plynové ventily a tovar ktorý je potrebné zapojiť do prevádzky osobou nato oprávnenou (servisný technik, montážnik s príslušným typom oprávnenia) sa pri ich predaji neuplatňuje postup podľa čl. I ods. 3 Reklamačného poriadku ( nemožno poskytnúť lehotu 7 pracovných dní na odskúšanie, a teda nemožno ani požadovať v tejto lehote výmenu veci či odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho a vrátenie kúpnej ceny). Výmena tovaru nie je možná ani v prípadoch, kde tomu bránia osobitné hygienické či iné predpisy pri ochrane pred infekčnými a prenosnými chorobami.

Čl. IV Účinnosť

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

V Topoľčanoch, 1. januára 2013

NAŠE PRODUKTY

Facebook INMAT

Facebook Image

NÁKUPNÝ KOŠÍK

VirtueMart
Tvoj košík je prázdny.

TOP PONUKY

AKCIA - VIESSMANN MODERNIZÁCIA

Zmodernizujte si svoje kúrenie kotlom zn. Viessmann a ušetrite už túto sezónu  !!!

Nákup na Lyoness

Partnerské stránky

Mailing / Newsletter

Ak chcete dostávať info o novinkách a cenových akciách priamo do svojej mailovej schránky stačí sa prihlásiť k odberu nášho mailingu / newslettera.